قصه ی کتابهای ناتمام!

فاطمه خانم دعوتم کرده اند به یک بازی: بازی کتابهای ناتمام... کتابهایی که نتوانسته باشم یا نخواسته باشم تمامشان کنم.
خیلی فکر کردم. حقیقت، برای من که کرم کتابم این شعار یک اصل است که: هر کتابی ارزش یک بار خواندن را دارد.
 و با این حال از میان کتابهایی که خوانده ام این چند تا را که نام می برم هیچوقت تمام نکردم:
۱. ثریا در اغما اثر اسماعیل فصیح
شاید چون از اسماعیل فصیح بیش از این انتظار داشتم.

۲. نامه به کودکی که هرگز زاده نشد اثر اوریانا فالاچی.
نمی دانم چرا! واقعا نمی دانم! با آن همه تعریف من باید تمامش می کردم اما ...

۳. خشم و هیاهو: ویلیام فالکنر
به نظرم از کسی که کتاب را تمام کرده باید پرسید «چرا» و «چه طور»!

۴. باغ بلور: محسن مخملباف
مخملباف است دیگر! یک بار گنگ خوابدیده و «صندل» می نویسد و یک بار هم باغ بلور!

۵. در جستجوی زمان از دست رفته -طرف خانه ی سوان-: مارسل پروست
واقعا نمی دانم چرا این کتاب را خریدم! جوگیر شده بودم گمانم!

/ 1 نظر / 18 بازدید
محمد فرخ طلب

این بار صدای پای بهار را بهتر می شنوم . بعد از این تا می شود از غصه دوری می کنم امتناع از خنده های خشک و صوری می کنم لب به لب جانم پر از بوی خوش لبخند توست سر به زیری مرده و دیگر جسوری می کنم [گل][گل][گل]